עידכונים ישנים
     
     סקירה משפטית על מערכת יחסי עבודה, הרשתות החברתיות והפייסבוק– הכל מותר?
     יולי 2015
     חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6)
     ינואר 2015
החובות החלות על מעסיק בעת קליטתו של עובד חדש
נובמבר 2014
חובת המעסיק לערוך בירור מכוח החוק למניעת הטרדה מינית במקרים בהם העובד/ת מסרבים להגיש תלונה בגין ההטרדה
ינואר 2014
זכות המעסיק לחייב עובד בנזקים אותם הוא גרם עקב הטעיה בראיון העבודה
מרץ 2013
החובה לערוך שימוע לעובד אף במקרים בהם ניתנו לו התראות קודמות בגין התנהלותו
דצמבר 2012
      הקשר שבין ביטולו של ראיון עבודה לבין חיובה של מעסיקה בדין בשל התנהלות מפלה 
       נובמבר 2012
       הבהרות בנוגע לזכות לעבודה בישיבה ול"חוק הכסאות" 
       אוקטובר 2012
      החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
       יוני 2012
      האם ניתן לקבוע בהסכמה שכר שונה לעובד ולעובדת?
      יוני 2012
     האם מעסיק רשאי לקבוע קוד לבוש בעבודה? 
     מרץ 2012
     חובת הגילוי החלה על מועמד בעת ראיון עבודה
     דצמבר 2011
     האם רשאי מעביד להעסיק עובדת במהלך חופשת הלידה?
     ספטמבר 2011
חובות המעסיק לנקיטת אמצעים למניעת הטרדה מינית והתנכלות, ולמשמעות הכספית של הפרת חובות אלו
יוני 2011
שאלת זכאותו של המעסיק לחדור לתיבת הדוא"ל של עובדו
אפריל 2011
לשון הרע בהודעות החברה ללקוחותיה/ספקיה אודות פיטורי עובד
ינואר 2011
סיום העסקת עובד קבלן כח אדם בסמוך למלאת תשעה חודשים להעסקתו
נובמבר 2010

החוק למניעת הטרדה מינית - הבהרות

 אוקטובר 2010

ויתור עובד על שימוע

 ספטמבר 2010

דיווח אודות הריון על ידי מועמדת לעבודה

יולי 2010

שלילת מלוא פיצויי הפיטורים בשל מעילה באמון אף במקרה בו לא נגרם למעסיק נזק ממוני
יוני 2010
חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24)

 דצמבר 2008

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק

 ינואר 2008

חזרה לדף עידכונים הראשי

 

בית דובנוב, רח' דובנוב 10, תל אביב 64732, טל': 073-2366999, פקס': 03-7527555

office@kel-law.co.il

Tivonet