לנוחיותכם מצ"ב החוקים העיקריים הרלבנטיים לתחום יחסי העבודה:

חוק הודעה לעובד

(תנאי עבודה), התשס"ב-2002

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

התשנ"ח-1998

חוק שעות עבודה ומנוחה

התשי"א-1951

חוק עבודת נשים

התשי"ד-1954

חוק חופשה שנתית

התשי"א-1951

חוק למניעת הטרדה מינית

התשנ"ח-1998

חוק דמי מחלה

התשל"ו-1976

חוק עוולות מסחריות

התשנ"ט-1999

חוק דמי מחלה

(היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה

בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997

חוק שכר מינימום

התשמ"ז-1987

חוק פיצויי-פיטורים

התשכ"ג-1963

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

התשמ"ח-1988

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

התשס"א-2001

חוק הגנת השכר

התשי"ח-1958

 

בית דובנוב, רח' דובנוב 10, תל אביב 64732, טל': 073-2366999, פקס': 03-7527555

office@kel-law.co.il

Tivonet